Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – GASTROALKA

Alena Kasáková – GASTROALKA Slovakia
Sídlo firmy: Turie 373, 013 12 Turie
Adresa predajne: Dlhá ulica 932/95B, 010 09 Žilina
IČO: 34221824
IČ DPH: SK1020544316

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim GASTROALKA a kupujúcim a všetky dodávky tovaru a služieb uskutočnené v dobe platnosti obchodných podmienok im podliehajú.

Objednávka:
GASTROALKA (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e- mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia – faxom, elektronickou formou alebo telefonicky. Tovar je objednávajúcemu rezervovaný max. 3 týždne. Potom je postúpený na ďalší predaj. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Platobné podmienky:
Faktúra je vystavená v cenách platných v deň fakturácie. Požadujeme platbu v hotovosti pri odbere tovaru, ktorý je bežne na sklade. Pri tovare, ktorý je nutné objednať, požadujeme preddavok 30% ako potvrdenie objednávky. Zostatkovú sumu je potrebné zaplatiť pri dodaní tovaru v hotovosti, prípadne vopred na účet predávajúceho.

Všetok tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho hodnoty.

Dodacie podmienky:
Tovar je možné odobrať osobne zo skladu predávajúceho alebo na náklady kupujúceho zaslať zmluvným prepravcom.
Dodací termín tovaru, ktorý je v sklade, je 4 pracovné dni. Dodací termín tovaru, ktorý nie je v sklade, je 4- 5 týždňov.

Termín dodania sa môže oneskoriť na základe vyššej moci bez zavinenia predávajúceho.

Záručné a reklamačné podmienky:
Predávajúci garantuje funkčnosť tovaru a bezplatný servis počas 12- tich mesiacov.

1. Záručné opravy:
Montáž a inštaláciu môže vykonať len servisný technik našej spoločnosti, poprípade iný kvalifikovaný odborník. V takom prípade je potrebné uschovať doklad o zaplatení nákladov na inštaláciu, ktorý vám privolaný technik vydá.
Záručný servis poskytujeme v sídle spoločnosti, v sídle vášho regionálneho predajcu. POZOR! Opravy priamo v prevádzke kupujúceho poskytujeme len v prípadoch, keď zariadenie vyžaduje odbornú inštaláciu. V ostatných prípadoch je potrebné reklamovaný tovar priniesť, alebo na náklady kupujúceho zaslať do sídla predávajúceho.
Pozáručný servis poskytuje naše servisné stredisko vždy podľa individuálneho dohovoru.

2. Pre uznanie záruky je nevyhnutné
predložiť riadne vyplnený záručný list, ktorý vám vydá predávajúci pri prevzatí tovaru. Záručný list obsahuje dátum inštalácie a podpis autorizovanej servisnej organizácie, ktorá uvádzala spotrebič do prevádzky. Pri uplatnení reklamácie treba uviesť číslo faktúry, ktorou bol výrobok zakúpený a poskytnúť spotrebič pre zistenie a odstránenie závady nášmu servisnému stredisku.

3. Záruka sa nevzťahuje na
závady spôsobené nesprávnou inštaláciou, opravami vykonanými neodbornou osobou, poškodenie vzniknuté zanedbaním pravidelnej údržby alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež na závady vzniknuté pri doprave po prevzatí tovaru kupujúcim alebo jeho dopravcom a vady spôsobené bežným opotrebovaním (gumové tesnenia, hadičky, žiarovky, plastové diely atď.).